Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk


Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

Birey, Toplum ve Çevre yararını gözeten KLF, şirket misyonu ve değerleri ile uyumlu KSS Politikasını uygulamaya almıştır.

KLF KSS politikası temel olarak 6 alanı kapsamaktadır;

#INCLUDE_GALLERI

KLF yönetimi ve çalışanları, insan hakları, çalışma ortamı, ve çevre konularında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan temel kurallara uymayı kabul etmişlerdir.

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.

Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz, onuruna ve adına saldırılamaz.

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır;

Herkesin adil ve elverişli koşullarda çalışma hakkı vardır.

Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

Herkesin, dinlenme ve boş zamana hakkı vardır; bu, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli aralıklarla ücretli tatil yapma hakkını da kapsar.

Herkes kültürel yaşama özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir.

1. İnsana Saygı (Çalışma Koşulları ve İnsan Hakları)

KLF, insanlar arasındaki farklılıklara ve temel insan haklarına saygı gösterirken çalışanların eşit haklara sahip olduğu sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı öngörmüştür.

Çalışma koşulları ve çalışma hakları konusunda yasal gereklilikler yerine getirilirken firmanın sahip olduğu imkanlar dahilinde bu koşulların daima ileri götürülmesi hedeflenir.

Güvenli çalışma ortamı bizler için ilk hedeftir, KLF çalışanları iş güvenliğinin olmadığı bir üretim ortamında kalite üretilemeyeceğine inanır ve tüm faaliyetlerinde işçi güvenliği ve işçi sağlığını en önde tutar.

KLF çalışanları arasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmez, tüm çalışanlar eşit olarak bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.

Kadın çalışanlar için toplumsal cinsiyet eşitliği ve iş hayatında cinsiyet eşitliği sağlamak üzere özel çaba gösterilir, eğitim, sosyal haklar ve diğer tüm alanlarda fırsat eşitliği sunulur.

2. Kurumsal faaliyetler, iş yapış tarzı ve açıklık (İş Etiği)

KLF tüm faaliyet içinde bulunduğu alanlarda ulusal ve tüm uluslararası kanun, kural ve standartlara uymayı kabul etmiş ve bu alanda tüm paydaşların yani müşteriler, çalışanlar, ortaklar, iş ortakları ve toplumun güvenini kazanmayı bir öncelik olarak benimsemiştir.

Şirketimiz faaliyetlerini sürdürürken yolsuzluk, rüşvet, haraç v.b. kanuna aykırı hiç bir harekete izin vermez ve desteklemez.

KLF yürüttüğü faaliyetlerde çalışanları, müşterileri ve ilişkide olduğu tüm ilgili tarafların kişisel verilerinin güvenliğine, kişisel bilgilerin mahremiyetine önem verir, bu bilgilerin korunması için gerekli önlemleri alır. İlgili yasal gereklilikler çerçevesinde izin verilen ve işin yürümesi için gerekli olan verileri yasanın belirlediği kurallar çerçevesinde toplar ve muhafaza eder. Bu bilgilerin 3. Taraf kurum ve kişilerle paylaşılması, belirlenen süre sonunda imha edilmesi gibi teknik hususlarda tamamen yasanın çizdiği çerçeve içinde kalınır. Kişisel Verilerin Korunması konusunda KLF, çalışanlarına gerekli bilgilendirmeleri yapar.

KLF çalışanları yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler (Takvim, ajanda, anahtarlık v.b.) dışında bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek (imtiyaz veya referans sağlama, ihalenin kazanılmasına sebep olma v.b.) herhangi bir hediye kabul ve teklif edemez. Hiçbir şekilde (tutarı düşük de olsa) nakit veya nakde dönüştürülebilecek (hediye çeki v.b.) biçimde hediye veremez ve kabul edemez. Genel katılıma açık tanıtım, etkinlikleri, fuar, seminer v.b. dışındaki iş ilişkisi ile doğrudan ilgisi olmayan, yurtiçi-yurtdışı geziler, kültürel etkinlikler veya sportif faaliyetler gibi organizasyonlara katılım yazılı olarak Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür veya Yönetim Kurulu Başkanı onayına tabiidir.

3. Çevreye Saygı

Çevreye saygı KLF’ın temel değerlerinden birisidir ve bu alanda aktif olarak çalışır ve doğal çevrenin korunması için özel çaba gösterir. KLF bu amaçla ISO 14001 çevre yönetim sistemini uygulamaya almıştır.

4. Toplum için değer yaratmak

KLF; Otomotiv Sanayiine teknolojik, ekonomik ve çevre dostu parça ve sistemler sağlayan; çalışanları, müşterileri ve ülkesi için değer yaratan bir firma olacaktır” şeklindeki misyonu ile toplum için değer yaratmak KLF’ın öncelikli olan konularının başında gelir. KLF, yürüttüğü ana faaliyetler dışında sosyal alanlarda da aktif rol alarak bu amacını destekler. Yıllık stratejik yönetim planı içinde de yer verilen yıllık plan çerçevesinde topluma değer katacak faaliyetler planlanır ve uygulanır. Çalışanlarının bu yönde yapacağı önerileri destekler.

5. Topluma karşı sorumluluk

KLF yürüttüğü tüm faaliyetlerde toplumun gelenek , görenekleri ve kültürüne uygun hareket etmeyi hedefler. Çalışanları ve onların birinci dereceden yakınlarının eğitimi ve kültürel olarak gelişimine önem ve destek verir.

6. Tedarik Zincirimize de KSS Politikamızı Yaygınlaştırmak

KLF tüm tedarik zincirini sosyal sorumluluk konusunda cesaretlendirmeyi ve desteklemeyi öngörür. Burada ve detaylı olarak KSS el kitabında belirtilen insan haklarına saygı, etik kurallara uyum v.b. konularda tedarikçilerinin de uyumlu olmasını talep eder.

DAVRANIŞ KODLARI

 • KLF çalışanları; birbirleri veya diğer insanlar arasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetmezler, tüm çalışanlar eşit olarak bütün hak ve özgürlüklere sahiptir ve bu bilinçle hareket ederler.
 • KLF çalışanları; psikolojik, cinsel, sözlü her türlü taciz ve şiddetten uzak dururlar.
  • İstenmeyen her türlü şaka, iftira, alay, bir kusuru yüze vurma,
  • Kişinin vücudu, giyim tarzı, ırk, dil, din, renk, ailevi durumu, engeli v.b. Konusunda açık veya imalı söz veya davranışlar
  • İstenmeyen her türlü rahatsız edici talep, söz ve davranışlar
  • Yazılı veya sözlü hakaret, küfür, tehdit durumları
  • Çalışana karşı otoriteyi, görev pozisyonunun sağladığı yetkileri kötüye kullanmak
  • Her türlü fiziksel saldırı
  gibi durumlardan uzak dururlar.
 • KLF çalışanları; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan önlemlere ve belirlenen kurallara uyarlar. Bilinçli olarak bu önlemleri uygulamama, kurallara uymama veya savsaklama söz konusu olamaz.
 • KLF ve çalışanları tüm kanun ve yönetmeliklere uyar, şirketin kurallarını ihlal eden her türlü eyleme, her türlü yasadışı veya suç oluşturan faaliyete (yolsuzluk, rüşvet, haraç v.b. dahil) karşı önlem alırlar. KLF çalışanları; bu yasadışı eylem “şahsi çıkarlar”, “müşteri çıkarları” veya “şirket çıkarları” gereği dahi olsa veya bir üst amirin talimatları doğrultusunda olsa dahi hiçbir zaman bu taahhüdün dışına çıkmaz.
 • Şirket çalışanları çıkar çatışması yaratacak durumlardan uzak durmaya özen gösterirler. Şirket kaynaklarının, şirket ismi veya imkanlarının kişisel fayda için kullanılmaması, şirketin imajını olumsuz etkileyecek tutum ve davranışlardan kaçınılması esastır.
 • KLF, varlıklarını kaybolma, çalınma, yasadışı veya haksız kullanıma karşı korumaya çaba gösterir. Tüm ekipmanlar, malzeme, el aletleri, şirket bilgisayar ve diğer elektronik cihazları, şirket araçları ve şirket mülkiyetindeki tüm malzeme ve ekipmanlar iş amaçlı olarak kuralına uygun olarak kullanılmalıdır. İş amacı dışında belirtilen koşullar dışında özel amaçla kullanılması uygun değildir. KLF çalışanları bu yönde alınan her türlü önleme uygun hareket eder ve uygunsuz durumları ilgililere aktarır.
 • KLF, gizli bilgileri korumak ve doğru olarak kullanmak için çaba gösterir. KLF aynı zamanda başkalarına ait gizli bilgilerin/ varlıkların yasadışı kullanımına, fikri mülkiyet veya başka gizli bilgilerinin yetkisiz kişilerce kullanımına müsamaha göstermez. Şirket ile ilgili herhangi bir bilgi veya görselin KLF yönetiminin bilgi ve onayı olmadan medya, sosyal medya iletişim kanallarında paylaşılmasına izin verilmez. KLF çalışanları yönetimin bilgisi ve onayı olmadan firmayı temsilen herhangi bir yazılı veya sözlü açıklama yapamaz, demeç veremez.
 • KLF, çevre ile ilgili faaliyetlere proaktif olarak yaklaşır. Bu alanda aktif olarak çalışıp çevrenin tüm alanlarda korunması için çaba sarf eder.
 • KLF, açık kapı politikasına dayalı olarak tüm tedarikçileri için satınalma fazında adil rekabet imkanı tanır. KLF, adayları istikrarın yanı sıra kalite, teknoloji, fiyat, hacim ve teslimat güvenilirliği gibi tüm performanslarına dayalı olarak değerlendirir. Satınalma faaliyetlerinde ayrıcalıklı muamele görme niyetiyle hiçbir şahsi menfaat talep edilemez, karşı taraftan gelen bu tür talepler kabul edilemez.
 • KLF çalışanları yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler (Takvim, ajanda, anahtarlık v.b.) dışında bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek (imtiyaz veya referans sağlama, ihalenin kazanılmasına sebep olma v.b.) herhangi bir hediye kabul ve teklif edemez. Hiçbir şekilde (tutarı düşük de olsa) nakit veya nakde dönüştürülebilecek (hediye çeki v.b.) biçimde hediye veremez ve kabul edemez. Genel katılıma açık tanıtım, etkinlikleri, fuar, seminer v.b. dışındaki iş ilişkisi ile doğrudan ilgisi olmayan, yurtiçi-yurtdışı geziler, kültürel etkinlikler veya sportif faaliyetler gibi organizasyonlara katılım yazılı olarak Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür veya Yönetim Kurulu Başkanı onayına tabiidir.
 • KLF çalışanları, iş ilişkisinde bulunduğu diğer özel ve resmi kurum çalışanlarıyla iş ile ilgili yasal çerçeve içinde olan konular haricinde veya iş zamanları dışında iş amaçlı da olsa avantaj yaratmak v.b. amaçlar ile görüşme yapamaz. Özel ilişki durumunda (Akrabalık, arkadaşlık v.b.) KLF’ın toplum içindeki duruşunu ve saygınlığını etkilemeyecek, KLF’ın özel ve ticari sırlarını ortaya koymayacak şekilde davranılması gereklidir. Aksi durumların tespiti halinde KLF üst yönetimi yasal çerçevede gerekli önlemleri alma hakkına sahip olacaktır.
 • KLF faaliyetlerinde işe alım, tedarikçi seçimi v.b. durumlarda liyakat ve hakkaniyeti esas almak koşulu ile kendi çalışanları ve yakınlarını öncelikli olarak değerlendirir. Bu durum, yapılacak değerlendirmelerde ilgili kişilere pozitif ayrımcılık yapılacağı veya ayrıcalıklar tanınacağı anlamını taşımaz. Şirketin belirlemiş olduğu standartlar ve kurallar aynen geçerli olacaktır.

Toplum ve KLF

Kurumsal imaj ve şeffaflığı artırarak, “Açık bir şirket” olmak ve toplumun güvenini kazanmak için KLF, paydaşları ile doğru ve zamanında iletişim kurar. KLF, paydaşlarının eleştiri ve önerilerine saygı duyarak onları dinler ve bu öneri ve fikirleri olabildiğince işlerine dahil eder. Her türlü görüş, eleştiri, öneri veya uygulamalarda KLF KSS politikası/ davranış kodlarına aykırı durumların aktarılması için tüm iletişim kanalları açıktır. KLF web sayfasında da yer alan iletişim adresine ([email protected]) ilgili bildirimler gönderilebilir.

Zenginleşmiş bir toplum ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere KLF, toplumla işbirliği içinde, etkin olarak kaynaklarını kullanır ve topluma katkı yapacak faaliyetlerde yer alır. Ancak KLF çalışanları firma adına herhangi bir faaliyet veya projeye katılım için taahhütte bulunamazlar. Varsa faaliyet önerileri KLF içindeki ilgili birimler ile paylaşılır ve yapılan yıllık plana bağlı olarak hareket edilir.

KLF, devlet kurumları ve kamu görevlileri ile şeffaf ve adil ilişkiler kurmak için çaba gösterir. Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak için gerekli önlemleri alır.


KSS ve etik uygunsuzluk bildirimi için buraya tıklayınız.

Sektör Liderlerinin Güvenilir Ortağı

KLF, Türk Otomotiv Endüstrisinde en hızlı büyüyen otomotiv şirketlerinden biri haline gelmiştir, küresel endüstri liderlerine hizmet vermektedir.

 • Alfa Romeo
 • BMW
 • Mazda
 • Seat
 • Audi
 • Fiat
 • Mercedes
 • Skoda
 • BMW
 • Hyundai
 • Mitsubishi
 • Volvo
 • Citroen
 • Isuzu
 • Opel
 • Volkswagen
 • IVECO
 • FORD
 • Kia
 • Lada
 • Peugeot
 • Renault

İş birliği yapalım.

Hizmetlerimizden biriyle ilgileniyor musunuz?
Sizce iş birliği yapabilir miyiz?
Bugün bize ulaşın!

İletişime GeçŞİMDİ